τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 1697/2018: Ελλιπής αιτιολογία ως προς το σκέλος της επικουρικής προστασίας ενόψει προβλημάτων υγείας (HIV)

Pinterest LinkedIn Tumblr

7. Επειδή, από το περιεχόμενο του συνταχθέντος πρακτικού συνέντευξης, προκύπτει ότι ο αιτών κλήθηκε από την αρμόδια χειρίστρια να αναφερθεί απρόσκοπτα στο λόγο που φέρεται να τον ανάγκασε να αναχωρήσει από τη χώρα του, ενώ, στη συνέχεια, του υποβλήθηκαν διαδοχικές ερωτήσεις σχετικά µε τα προβαλλόμενα επίμαχα ζητήματα και, ειδικότερα, σχετικά με τη ζωή του στο Καμερούν, το χρόνο κατά τον οποίο συνειδητοποίησε τη σεξουαλική του ταυτότητα, τις συλλήψεις, κρατήσεις και αποφυλακίσεις του, το λόγο για τον οποίο ο σεξουαλικός του προσανατολισμός καθιστά ανεπιθύμητη την επιστροφή του στο Καµερούν και αν αυτός οφείλεται σε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει σχετικά. Συνεπώς, κατά τη διεξαγωγή της προσωπικής συνέντευξης του αιτούντος δεν εμφιλοχώρησαν οι πλημμέλειες που αβασίμως αυτός επικαλείται και, ως εκ τούτου, δεν συνέτρεχε λόγος κλήσης του, διότι, μεταξύ άλλων, δεν ανέκυπταν ζητήματα ή αμφιβολίες ως προς την πληρότητα της συνέντευξης του. Εξάλλου, η Διοίκηση, κατά την αξιολόγηση του προβαλλόμενου σεξουαλικού προσανατολισμού του αιτούντος, έλαβε υπόψη τους ισχυρισμούς του, τους οποίους, κατά την ως άνω αιτιολογημένη κρίση της, έκρινε ως αντιφατικούς και αόριστους, καθώς και τις γενικές συνθήκες στη χώρα καταγωγής του, η δε απορριπτική κρίση της σχετικά µε την υπαγωγή του στο καθεστώς του πρόσφυγα συνήχθη μετά από συνεκτίμηση όλων αυτών των στοιχείων και δεν στηρίχθηκε αποκλειστικά στην αδυναμία του να απαντήσει στις ερωτήσεις σχετικά µε το χρόνο σεξουαλικής ταυτοποίησής του, απορριπτομένων ως αβάσιμων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του. […]
8. Επειδή, όπως προεκτέθηκε, όσον αφορά την επικουρική προστασία, με την προσβαλλόμενη απόφαση, κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του αιτούντος στο αντίστοιχο καθεστώς, με την αιτιολογία ότι, ενόψει των προβληθέντων ισχυρισμών του, αλλά με βάση και την προκύπτουσα από τις διαθέσιμες έγκυρες διεθνείς πηγές πολιτική και κοινωνική κατάσταση, δεν κινδυνεύει να υποστεί, σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής του, σοβαρή βλάβη κατά την έννοια του άρθρου 15 (περ. α’, β’ και γ’) του π.δ. 141/2013. Με το περιεχόμενο, όμως, αυτό η προσβαλλόμενη απόφαση είναι ελλιπώς αιτιολογημένη, όπως βασίμως κατά το μέρος αυτό προβάλλεται µε την κρινόμενη αίτηση. Τούτο δε, διότι η Επιτροπή δεν εξέφερε αιτιολογημένη κρίση σχετικά με το ενδεχόµενο υπαγωγής του αιτούντος στο καθεστώς επικουρικής προστασίας, ενόψει των προβλημάτων υγείας που ήδη παρουσιάζει, όπως αυτά προκύπτουν από την προσκομισθείσα από τον ίδιο από 25-5-2017 ιατρική βεβαίωση του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», την οποία επισημαίνει η μειοψηφία της Επιτροπής, αλλά αντιπαρέρχεται, χωρίς ειδική σκέψη, η πλειοψηφία αυτής. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη απόφαση καθίσταται ακυρωτέα κατά το μέρος αυτό.

Write A Comment