τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 1692/2018: Μη νομίμως τέθηκαν σε αμφιβολία οι ισχυρισμοί σχετικώς με την υπηκοότητά του αιτούντος και η εν γένει εσωτερική αξιοπιστία των ισχυρισμών του

Pinterest LinkedIn Tumblr

7. […] δεδομένου ότι στη φόρμα καταγραφής του αιτήματος παροχής διεθνούς προστασίας ο αιτών δήλωσε ότι κατάγεταιαπό την Ουγκάντα και μητρική γλώσσα του είναι η πλέον διαδεδομένη στην ίδια χώρα γλώσσα Luganda, δηλώσεις τις οποίες επανέλαβε σε όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας, μη νομίμως με την προσβαλλόμενη πράξη τέθηκαν σε αμφιβολία οι ισχυρισμοί σχετικώς με την υπηκοότητά του. Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από το γεγονός ότι στο από 24.11.2015 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Ασφάλειας Κω ο αιτών φέρεται ως καταγόμενος από την Κένυα, δεδομένου ότι κατά τη συνέντευξη ενώπιον του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής ο ίδιος προέβη στην αναγκαία διευκρίνιση ότι ο πατέρας του ανήκει στη φυλή Akamba της Κένυας, χώρα από την οποία καταγόταν και όπου διέμενε εκείνος, μέχρι που πήγε στην Ουγκάντα, όπου και γνώρισε τη μητέρα του αιτούντος. Περαιτέρω, η διήγηση του αιτούντος είναι μεν ασαφής ως προς την περιγραφή του τόπου στον οποίο μεγάλωσε στην …, όμως το γεγονός ότι αυτός παραδέχθηκε ότι έχει μηδαμινές γνώσεις για την περιοχή θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από τους ισχυρισμούς του ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας έζησε περιορισμένος και απομονωμένος στους χώρους μιας έπαυλης, χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο, καθώς και από την έλλειψη σχολικής εκπαίδευσης, αφού εξαρχής δήλωσε ότι είναι αναλφάβητος, αλλά και από τις συνθήκες υπό τις οποίες μεγάλωσε, αφού κατά τη συνέντευξή του αυτός διηγήθηκε περιστατικά, τα οποία, αν αληθεύουν, συνιστούν εξαιρετικώς τραυματικά βιώματα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, τα οποία ο παθών δεν ανασύρει με ευχέρεια από τη μνήμη του. Παρά ταύτα, οι περιγραφές του αιτούντος ως προς τα όσα ισχυρίζεται ότι του συνέβαιναν κατά την παιδική και εφηβική ηλικία του στην έπαυλη όπου μεγάλωσε, διακρίνονται από σαφήνεια και παραστατικότητα, ενώ περαιτέρω, το γεγονός ότι μετά τον αναφερόμενο τραυματισμό του στην ίδια έπαυλη, τον μετέφεραν στο … (σημ. επιμελητή:  παραλείπεται το όνομα του νοσοκομείου)  και όχι σε κάποιο πλησιέστερο νοσοκομείο, αφενός δεν προκύπτει ότι ήταν δική του επιλογή, αφετέρου είναι πιθανό ότι θα εξασφάλιζε την ανωνυμία και περαιτέρω το ακαταδίωκτο στους ανθρώπους, οι οποίοι κατά τους ισχυρισμούς του προκάλεσαν τον τραυματισμό του. Ακόμη, οι πληροφορίες από διαδικτυακές πηγές ως προς τα κρατικά αξιώματα που κατείχε ο …, ουδόλως σχετίζονται με όσα ο αιτών διατείνεται στην ως άνω διήγηση σχετικά με την ιδιωτική ζωή του ίδιου προσώπου, ώστε να έρχονται σε αντίφαση με αυτά και συνεπώς δεν μπορούν να παράσχουν έρεισμα στην κρίση περί αναξιοπιστίας των ισχυρισμών του αιτούντος. Το αντίθετο δε συνάγεται από το γεγονός ότι ο ως άνω …., ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων από το έτος 2013, διέμενε στο …, που απέχει 60 χλμ. από το …, αφού αυτή η απόσταση δεν καθιστά απαγορευτική τη μετάβασή του εκεί, αλλά ούτε από τη μεγάλη απόσταση του … από τη …, αφού η φυσική παρουσία του στρατηγού δεν αναφέρεται στη διήγηση του αιτούντος, μετά τη μεταφορά του τελευταίου από το …., αρχικά σε μία φάρμα και στη συνέχεια στη …. Κατόπιν αυτών, με πλημμελείς αιτιολογίες κρίθηκε με την προσβαλλόμενη πράξη ότι πάσχει η εσωτερική αξιοπιστία των ισχυρισμών του αιτούντος. Πρέπει δε κατ’ αποδοχή του σχετικού λόγου ακυρώσεως να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να κρίνει την ενδικοφανή προσφυγή του αιτούντος, αφού ληφθούν υπόψη τα παραπάνω, καθώς και ότι από το πρακτικό της μοναδικής συνέντευξης του αιτούντος ενώπιον του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής δεν προκύπτει ότι τέθηκαν σ’ αυτόν συγκεκριμένα ερωτήματα προς διευκρίνιση των ασαφειών και γενικόλογων περιγραφών της απόδρασής του και της μετάβασής του στην Τουρκία. Επίσης, κατά τη διαμόρφωση της κρίσης της, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Προσφυγών στην οποία αναπέμπεται η υπόθεση, πρέπει να συνεκτιμήσει την προσκομισθείσα το πρώτον ενώπιον του Δικαστηρίουέκθεση πραγματογνωμοσύνης, που συντάχθηκε για τον αιτούντα … της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».

Write A Comment