τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 1686/2019: Ανάκληση δελτίου αιτούντος άσυλο

Pinterest LinkedIn Tumblr


[…] 10. Επειδή, τέλος, προβάλλεται από τον αιτούντα ότι παρανόμως ανεκλήθη η ευμενής γι΄αυτόν διοικητική πράξη της χορηγήσεως “κόκκινης κάρτας”, μετά την πάροδο μακρού χρόνου από την χορήγησή της, η δε ανάκληση αυτή παραβιάζει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτου έναντι του κράτους.

11. Επειδή και ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος. Τούτο διότι, το εκδιδόμενο από την Διοικητική Αρχή ειδικό ατομικό δελτίο χορηγείται στον αιτήσαντα διεθνή προστασία, κατά την διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξετάσεως του αιτήματός του και του παρέχει ορισμένα προνόμια, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4375/2016. Το δελτίο αυτό , μεταξύ άλλων, επιτρέπει στον αιτήσαντα διεθνή προστασία την παραμονή του στην ΕλληνικήAn Επικράτεια μέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η κατοχή όμως αυτού δεν θεμελιώνει στο πρόσωπό του δικαίωμα χορηγήσεως αδείας διαμονής, καθόσον αποτελεί μόνον προσωρινό τίτλο. Η ισχύς του δελτίου αυτού παύει αυτοδικαίως, κατά τα αναφερόμενα στην προμνησθείσα νομική διάταξη, και παραδίδεται από τον υπόχρεο στην αρμόδια αρχή παραλαβής, κατά τον χρόνο επιδόσεως της απορριπτικής αποφάσεως του αιτήματος. Συνεπώς, εν προκειμένω δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των αρχών περί ανακλήσεως διοικητικών πράξεων, ούτε καταλείπεται πεδίο εφαρμογής της αρχής της προστατευομένης εμπιστοσύνης.

Write A Comment