τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 1537/2019: Αναπλήρωση τακτικού μέλους Επιτροπής Προσφυγών

Pinterest LinkedIn Tumblr

6. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών ζητεί την ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως προβάλλοντας ότι αυτή είναι ακυρωτέα λόγω μη νομίμου συνθέσεως της Επιτροπής που την εξέδοσε. Ειδικότερα προβάλλει ότι στο σώμα της αποφάσεως αυτής αναφέρεται ότι το τακτικό μέλος … αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος …, υποδεικνυόμενο από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, χωρίς όμως να προκύπτει ότι η αναπλήρωση αυτή οφείλεται σε κώλυμα, έλλειψη ή αντικατάσταση του τακτικού μέλους πριν από την λήξη της θητείας του, σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 6 και 14 παρ. 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

7. Επειδή, ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως ερειδόμενος σε εσφαλμένη προϋπόθεση. Τούτο διότι, εν προκειμένω δεν συντρέχει περίπτωση αντικαταστάσεως τακτικού μέλους της Επιτροπής πριν από την λήξη της θητείας του και αντικατάσταση αυτού, ώστε να απαιτείται βεβαίωση, επί της αποφάσεως, του λόγου εξ αιτίας του οποίου τούτο αντικαθίσταται, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνει ο αιτών, αλλά περίπτωση απουσίας τακτικού μέλους της Επιτροπής και αναπληρώσεώς του νομίμως από το διορισθέν αναπληρωματικό μέλος. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται η αναγραφή, επί της αποφάσεως, του λόγου απουσίας του τακτικού μέλους το οποίο αναπληρώνεται, αφού τέτοια μνεία δεν αξιώνουν ούτε οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ούτε οι ανάλογες της εφαρμοζομένης εν προκειμένω υπ΄ αριθμ. 3004/15.7.2016 Υπουργικής Αποφάσεως. Τέτοια πλημμέλεια θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηριχθεί μόνον στην περίπτωση αμφισβητήσεως της διαγραφόμενης από τις ως άνω νομικές διατάξεις διαδικασίας κλητεύσεως του αναπληρωματικού μέλους της εν λόγω Επιτροπής, η οποία όμως εν προκειμένω δεν αμφισβητείται από τον αιτούντα.

Write A Comment