τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 1459/2018: Παράλειψη διενέργειας ιατρικών εξετάσεων και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης κατά την εξέταση αιτήματος ασύλου

Pinterest LinkedIn Tumblr

7. Επειδή, με την αίτηση ακυρώσεως προβάλλεται ότι κατά την εξέταση του αιτήματος παροχής διεθνούς προστασίας του αιτούντος παραβιάστηκαν οι τύποι της προσήκουσας ακρόασης, δεδομένου ότι αυτός δεν έλαβε ενημέρωση και συνδρομή, ενώ η μοναδική συνέντευξή του έγινε με συνοπτική διαδικασία, χωρίς να ερωτηθούν βασικά στοιχεία της υπόθεσής του, των οποίων τη σημασία ο ίδιος αδυνατούσε να γνωρίζει, δεδομένων των γραμματικών γνώσεων και της ηλικίας του, χωρίς να παραπεμφθεί για ψυχολογική υποστήριξη και χωρίς να υπαχθεί σε διαδικασίες υποδοχής, ενώ δεν έτυχε ακρόασης ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών. Αυτός ο λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. Και τούτο διότι, από το πρακτικό συνέντευξης και τη φόρμα καταγραφής αιτήσεως παροχής διεθνούς προστασίας, τα ουσιώδη στοιχεία των οποίων παρατέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, προκύπτει ότι πριν από την έκδοση της απόφασης που έκρινε το αίτημά του σε πρώτο βαθμό τηρήθηκε κατ’ αρχήν η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 ν. 4375/2016 διαδικασία και αυτός υποβλήθηκε σε ερωτήσεις σχετικώς με τα βασικά δεδομένα της υπόθεσής του (βλ. ΣτΕ Ολομ.2347/2017). Περαιτέρω, από τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4375/2016 που προπαρατέθηκαν δεν προκύπτει ότι η παραπομπή των αιτούντων διεθνή προστασία για ψυχοκοινωνική υποστήριξη προβλέπεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας κατά την εξέταση όλων ανεξαιρέτως των αιτήσεων, αλλά επιφυλάσσεται στις περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτει σχετική ανάγκη. Κατά συνέπεια, ενόψει και του περιεχομένου των ισχυρισμών που ο αιτών είχε προβάλει ότι η αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής του οφείλεται αποκλειστικώς σε οικονομικούς λόγους, η παράλειψη να του παρασχεθεί ιδιαίτερη ψυχολογική υποστήριξη κατά τις διαδικασίες υποδοχής δε συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας.
ΣΗΜ: Πρβλ. επίσης και την ΔΕφΑθ 1204/2018 με την οποία απορρίφθηκε αντίστοιχος λόγος ακυρώσεως με το αιτιολογικό ότι «ουδεμία κατά νόμον υποχρέωση υπάρχει εκ μέρους της Επιτροπής για την παραπομπή των αιτούντων προς διενέργεια τέτοιων εξετάσεων, ενόψει μάλιστα και του ότι ο ίδιος, στην αρχική του συνέντευξη (σημ: ορθότερα φόρμα αρχικής καταγραφής της αίτησης), είχε δηλώσει ότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, ώστε να χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης ως προς τα θέματα της υγείας του»

Write A Comment