τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΔΕφΑθ 1140/2019: Προθεσμία αίτησης ακύρωσης και επίδοση απόφασης στον ανήλικο αιτούντα και όχι στον Εισαγγελέα Ανηλίκων

Pinterest LinkedIn Tumblr


5. Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 46 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 προβλέπεται ότι «Η αίτηση ακυρώσεως ασκείται, αν ειδικώς δεν ορίζεται διαφορετικά, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή της δημοσίευσής της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος ή, διαφορετικά, από τότε που ο αιτών, έλαβε πλήρη γνώση της πράξης. …».

6. Επειδή, κατά το άρθρο 62 παρ. 8 εδ.τελευταίο του ν. 4375/2016 (Α΄51/2016, διόρθ.σφαλμ. Α΄57/2016), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 παρ. 16 του ν. 4399/2016 (Α΄117) και συμπληρώθηκε από το άρθρο 101 του ν. 4461/2017 (Α΄38/28.3.2017), η απόφαση της Επιτροπής Προσφυγών επιδίδεται στον προσφεύγοντα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 40 του παρόντος. Με το δε τελευταίο αυτό άρθρο του ν. 4375/2016 προβλέπεται ότι «1. Οι αποφάσεις επί της αίτησης διεθνούς προστασίας … επιδίδονται στον αιτούντα με μέριμνα της αρμόδιας Αρχής Παραλαβής. 2. Η επίδοση πραγματοποιείται … αφού ειδοποιηθεί ο αιτών προκειμένου να προσέλθει για την παραλαβή της απόφασης σε συγκεκριμένη ημερομηνία. 3. … 6. Κατά την επίδοση, ο αιτών ενημερώνεται από διερμηνέα σε γλώσσα που κατανοεί, μνεία δε του γεγονότος αυτού γίνεται στη σχετική έκθεση επίδοσης. …».

7. Επειδή, στη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) ορίζεται ότι «Για τον υπολογισμό των προθεσμιών, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 241 – 246 του Αστικού Κώδικα», ενώ με τη διάταξη του άρθρου 242 του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι «Η προθεσμία λήγει όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη εργάσιμη». Όμως, με το άρθρο 1 παρ. 12 της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 299), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), ορίσθηκε ότι «Η διαδρομή των υπό του νόμου ή των δικαστηρίων τεταγμένων προθεσμιών άρχεται από της επιούσης της ημέρας της επιδόσεως ή της ημέρας κατά την οποίαν συνέβη το αποτελούν την αφετηρίαν της προθεσμίας γεγονός και λήγει την 7ην μ.μ. ώραν της τελευταίας ημέρας, εάν δε αύτη είναι κατά νόμον εξαιρετέα ή Σάββατον, την αυτήν ώραν της επομένης εργασίμου ημέρας. …». Διατάξεις όμοιου περιεχομένου με την αμέσως πιο πάνω διάταξη περιλαμβάνονται και στο άρθρο 144 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄182).

8. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η εξηκονθήμερη προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά της απόφασης της Επιτροπής Προσφυγών του ν. 4375/2016, αρχίζει από την επόμενη ημέρα εκείνης, κατά την οποία επιδόθηκε η απόφαση αυτή στον ενδιαφερόμενο προσφεύγοντα (ή διαφορετικά, από την επομένη της ημέρας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση αυτής) και λήγει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 12 της, κυρωθείσας με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981, από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία τροποποίησε το άρθρο 242 του Α.Κ. και όρισε, ειδικώς ως προς τις προθεσμίες που τάσσονται από το νόμο ή τα δικαστήρια, ότι αυτές λήγουν την 7η μ.μ. ώρα της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι εξαιρετέα, την ίδια ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας (πρβλ. Ε.Α. ΣτΕ 27/2017, 67/2014, 1130/2010, κ.ά), με τη συμπλήρωση της 7ης μ.μ. της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι εξαιρετέα, την ίδια ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

9. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το 6710/29.1.2018 αποδεικτικό επίδοσης της υπαλλήλου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Αττικής, …, η προσβαλλόμενη απόφαση της 1ης Επιτροπής Προσφυγών (1168/16.1.2018), με την οποία απορρίφθηκε ενδικοφανής προσφυγή του αιτούντος, επιδόθηκε νομοτύπως στον τελευταίο στις 29.1.2018, στο ως άνω Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, οπότε και εξηγήθηκε σε αυτόν, με τη συνδρομή διερμηνέα που συνυπογράφει το επιδοτήριο, από και προς τη γλώσσα Παντζάμπι την οποία κατανοεί, περί της απορρίψεως του ένδικου αιτήματός του και περί της δυνατότητας αυτού να ασκήσει αίτηση ακύρωσης εντός εξήντα (60) ημερών, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου. Συνεπώς, η εξηκονθήμενη προθεσμία για την άσκηση αίτησης ακύρωσης άρχισε από την επομένη της ως άνω επίδοσης, δηλαδή από 30.1.2018 και έληξε την 7η μ.μ. ώρα της 30ής.3.2018, ημέρα Παρασκευή. Η υπό κρίση αίτηση, όμως, ασκήθηκε με την κατάθεση του δικογράφου της στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπως προεκτέθηκε, κατά την καταληκτική αυτή ημερομηνία, πλην, την ώρα 22.00, όπως αναφέρεται τόσο στη συνταγείσα πράξη κατάθεσης, όσο και στο από 2.4.2018 διαβιβαστικό έγγραφο του Διοικητή του εν λόγω Αστυνομικού Τμήματος, δηλαδή, μετά το ανωτέρω χρονικό σημείο λήξης της προθεσμίας αυτής. Επομένως, η αίτηση ακυρώσεως έχει ασκηθεί εκπροθέσμως και είναι για το λόγο αυτό απορριπτέα, ενόψει και του ότι δεν προβάλλεται ούτε προκύπτει η συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της. Εξάλλου, ο προβαλλόμενος με το από 18.1.2019 υπόμνημα ισχυρισμός της ορισθείσας με την από 10.1.2019 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικών, προσωρινής επιτρόπου του αιτούντος, που υποβλήθηκε μετά τη συζήτηση της υπόθεσης, εντός της χορηγηθείσας προς τούτο προθεσμίας, ότι η ως άνω επίδοση της προσβαλλόμενης απόφασης δεν ήταν έγκυρη, καθότι διενεργήθηκε με την παράδοση του εγγράφου της στον ανήλικο αιτούντα και όχι στον αρμόδιο Εισαγγελέα Ανηλίκων, που τότε ενεργούσε, κατ’ άρθρο 19 του π.δ. 220/2007, ως προσωρινός του επίτροπος, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Kι αυτό διότι, εφόσον ο ανήλικος άνω των δεκαπέντε (15) ετών, δύναται κατά το άρθρο 36 παρ. 8 του ν. 4375/2016, να υποβάλει αυτοπροσώπως αίτημα διεθνούς προστασίας, όπως έπραξε εν προκειμένω ο αιτών, που φέρεται να γεννήθηκε στις 27.7.2001, υποβάλλοντας το από 17.5.2017 αίτημα διεθνούς προστασίας (οπότε και ενημερώθηκε σχετικά ο Εισαγγελέας Ανηλίκων με το 879/17.5.2017 έγγραφο του Α.Κ.Α. Πακιστάν), από τις δε διατάξεις των άρθρων 40, 45 και 62 του ν. 4375/2016 δεν απαιτείται για την εκκίνηση της προθεσμίας της αίτησης ακύρωσης, να επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις επί του αιτήματος αυτού, στον επίτροπο του ως άνω ανηλίκου, νομίμως η προσβαλλόμενη απόφαση επιδόθηκε στον αιτούντα με το 6710/29.1.2018 επιδοτήριο, το οποίο εξάλλου, όπως αναγράφεται σε αυτό, εστάλη και στον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Ανηλίκων.

Write A Comment