τελευταια νεα
ΔΙΕΘΝΗ

ΔΕΕ: Το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης στις αποφάσεις επιστροφής-απέλασης αλλοδαπών

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση  C‑166/13, Sophie Mukarubega έκρινε ότι δεν είναι αντίθετη προς το δικαίωμα ακροάσεως σε κάθε διαδικασία, όπως εφαρμόζεται στο πλαίσιο της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, και ιδίως στο πλαίσιο του άρθρου 6 αυτής, η μη ακρόαση από εθνική αρχή υπηκόου τρίτης χώρας όσον αφορά ειδικώς απόφαση περί επιστροφής σε περίπτωση που, εφόσον διαπιστώσει τον παράνομο χαρακτήρα της διαμονής του ενδιαφερομένου στην εθνική επικράτεια κατόπιν διαδικασίας στο πλαίσιο της οποίας παρασχέθηκε στον συγκεκριμένο υπήκοο δυνατότητα ακροάσεως, η εθνική αρχή προτίθεται να εκδώσει τέτοιου είδους απόφαση, είτε η απόφαση περί επιστροφής λαμβάνεται κατόπιν αρνήσεως χορηγήσεως άδειας διαμονής είτε όχι.

Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο προδικαστικών ερωτημάτων που είχαν αποστείλει διοικητικά πρωτοδικεία της Γαλλίας τόσο ως προς το περιεχόμενο του δικαιώματος ακρόασης υπηκόου τρίτης χώρας, του οποίου η επιστροφή πρόκειται να διαταχθεί είτε κατόπιν αρνήσεως χορηγήσεως άδειας διαμονής είτε όχι, όσο και ως προς την υποχρέωση της Διοίκησης να παρέχει στον ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

Write A Comment