τελευταια νεα
ΔΕΕ

ΔΕΕ: Σώρευση απόφασης επιστροφής και απόρριψης αιτήματος ασύλου στην ίδια διοικητική πράξη

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με σημερινή του απόφαση στην υπόθεση Gnandi, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μείζονα σύνθεση, έκρινε ότι τα κράτη μέλη μπορούν καταρχήν να εκδίδουν απόφαση επιστροφής με βάση την Οδηγία 2008/115 σε βάρος ενός αιτούντος άσυλο, κατόπιν απορρίψεως του αιτήματος αυτού από την αρμόδια αρχή ή και σωρευτικά με την ίδια διοικητική πράξη, υπό τον όμως όρο ότι η εκτέλεση αυτής αναστέλλεται ενόσω εκκρεμεί προσφυγή κατά της απορρίψεως αυτής και ότι ο αιτών μπορεί να επωφεληθεί, κατά την περίοδο αυτή, από τα δικαιώματα που απορρέουν από την οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη και ότι μπορεί να επικαλεστεί οποιασδήποτε τυχόν μεταβολή των συνθηκών που έλαβε χώρα μετά την έκδοση της απόφασης επιστροφής.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment