τελευταια νεα
ΔΕΕ

ΔΕΕ: Παράνομη η απέλαση, λόγω ποινικού ιστορικού, πολίτη τρίτης χώρας που έχει την επιμέλεια ανηλίκου πολίτη της ΕΕ

Pinterest LinkedIn Tumblr
Το Τμήμα Μείζονος Συνθέσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε σήμερα με δύο σχετικές του αποφάσεις (υποθέσεις C-165/14 και  C-304/14) ότι το δίκαιο της Ένωσης (Οδηγία 2004/38/ΕΚ) δεν επιτρέπει την αυτοδίκαιη απόρριψη αιτήσεως χορηγήσεως άδειας διαμονής υπηκόου χώρας εκτός ΕΕ, ο οποίος έχει την αποκλειστική επιμέλεια ανήλικου πολίτη της Ένωσης, ούτε την απέλαση του εν λόγω υπηκόου από το έδαφος της ΕΕ αποκλειστικώς και μόνο λόγω του ποινικού ιστορικού του, οσάκις η εν λόγω απόρριψη ή η εν λόγω απέλαση έχει ως συνέπεια να αναγκασθεί το τέκνο να εγκαταλείψει το έδαφος της Ένωσης.

Υπό εξαιρετικές, πάντως, συνθήκες, κράτος μέλος μπορεί να λάβει μέτρο απελάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο αυτό στηρίζεται στην ατομική συμπεριφορά του υπηκόου του τρίτου κράτους, η οποία πρέπει να αποτελεί πραγματική, ενεστώσα και επαρκώς σοβαρή απειλή για θεμελιώδες συμφέρον της κοινωνίας του εν λόγω κράτους μέλους και να στηρίζεται στη λήψη υπόψη των διαφόρων εμπλεκομένων συμφερόντων, πράγμα που εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει.

Write A Comment