τελευταια νεα
ΔΕΕ

ΔΕΕ: Παράνομη επιστροφή υπηκόου τρίτης χώρας σε κράτος μέλος που προέβη σε μεταφορά βάσει Κανονισμού Δουβλίνο

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την πρόσφατη απόφασή του στην υπόθεση Hasan (C-360/16) το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλήθηκε να ερμηνεύσει τις διατάξεις των άρθρων 18, 23, 24, 27 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) 604/2013 (Δουβλίνο ΙΙΙ) προκειμένου να καθοριστεί, αφενός, ο οριστικός χαρακτήρας του προσδιορισμού του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως διεθνούς προστασίας, αφετέρου, η έκταση του δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων μεταφοράς και, τέλος, οι λεπτομερείς ρυθμίσεις, οι διαδικασίες και οι προθεσμίες που ισχύουν σε περίπτωση που ο αιτών διεθνή προστασία, ο οποίος έχει ήδη μεταφερθεί στο υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεώς του κράτος μέλος, παρανόμως εισήλθε εκ νέου στην επικράτεια του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνθηκε αρχικά το αίτημα και στο οποίο εκκρεμεί ένδικο βοήθημα κατά της αποφάσεως μεταφοράς.
Ειδικότερα, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι το άρθρο 27, παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΕ) 604/2013, ερμηνευόμενο υπό το πρίσμα της αιτιολογικής σκέψης 19 του κανονισμού αυτού και του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία προβλέπει ότι ο δικαστικός έλεγχος της αποφάσεως μεταφοράς πρέπει να στηρίζεται στην πραγματική κατάσταση που ίσχυε κατά την τελευταία επ’ ακροατηρίου συζήτηση ενώπιον του επιληφθέντος της προσφυγής δικαστηρίου ή, ελλείψει επ’ ακροατηρίου συζητήσεως, κατά το χρονικό σημείο εκδόσεως της αποφάσεως του δικαστηρίου αυτού επί της προσφυγής.
Περαιτέρω, το άρθρο 24 του κανονισμού 604/2013 έχει την έννοια ότι, σε περίπτωση όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, στην οποία υπήκοος τρίτης χώρας, αφού υπέβαλε αίτηση διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος μέλος, μεταφέρθηκε στο κράτος μέλος αυτό κατόπιν απορρίψεως νέας αιτήσεως που υπέβαλε σε άλλο κράτος μέλος, εν συνεχεία δε επέστρεψε χωρίς τίτλο διαμονής στο δεύτερο αυτό κράτος μέλος, είναι δυνατό να κινηθεί διαδικασία εκ νέου ανάληψης όσον αφορά τον εν λόγω υπήκοο και ότι δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί εκ νέου μεταφορά του προς το πρώτο από τα κράτη μέλη αυτά χωρίς να ακολουθηθεί τέτοια διαδικασία.
Επίσης, το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 24, παράγραφος 2, του κανονισμού 604/2013 έχει την έννοια ότι, σε περίπτωση όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, στην οποία υπήκοος τρίτης χώρας επιστρέφει χωρίς τίτλο διαμονής στο έδαφος κράτους μέλους το οποίο στο παρελθόν είχε προβεί στη μεταφορά του σε άλλο κράτος μέλος, το αίτημα εκ νέου ανάληψης πρέπει να υποβληθεί εντός των προθεσμιών που προβλέπει η εν λόγω διάταξη και ότι οι προθεσμίες αυτές δεν είναι δυνατό να αρχίσουν να τρέχουν πριν το αιτούν κράτος μέλος λάβει γνώση της επιστροφής του ενδιαφερομένου στο έδαφός του.
Ακόμη, το ΔΕΕ κατέληξε ότι το άρθρο 24, παράγραφος 3, του κανονισμού 604/2013 έχει την έννοια ότι, οσάκις το αίτημα εκ νέου ανάληψης δεν υποβάλλεται εντός της προθεσμίας του άρθρου 24, παράγραφος 2, του κανονισμού αυτού, το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διαμένει το εν λόγω πρόσωπο χωρίς τίτλο διαμονής είναι υπεύθυνο για την εξέταση της νέας αιτήσεως διεθνούς προστασίας την οποία το εν λόγω πρόσωπο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει.
Ομοίως, το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 24, παράγραφος 3, του κανονισμού 604/2013 έχει την έννοια ότι το γεγονός ότι εκκρεμεί η διαδικασία προσφυγής κατά αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε αρχική αίτηση περί παροχής διεθνούς προστασίας που υποβλήθηκε σε κράτος μέλος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ισοδυναμεί με υποβολή νέας αιτήσεως διεθνούς προστασίας στο κράτος μέλος αυτό, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως.
Τέλος, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι το άρθρο 24, παράγραφος 3, του κανονισμού 604/2013 έχει την έννοια ότι, σε περίπτωση που το αίτημα εκ νέου ανάληψης δεν υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών του άρθρου 24, παράγραφος 2, του κανονισμού αυτού και ο ενδιαφερόμενος δεν έκανε χρήση της δυνατότητας που πρέπει να παρέχεται σε αυτόν να υποβάλει νέα αίτηση διεθνούς προστασίας:
  • το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου διαμένει το πρόσωπο αυτό χωρίς άδεια διαμονής μπορεί ακόμη να υποβάλει αίτημα εκ νέου ανάληψης, και ότι
  • η διάταξη αυτή δεν επιτρέπει τη μεταφορά του εν λόγω προσώπου σε άλλο κράτος μέλος χωρίς την υποβολή τέτοιου αιτήματος.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment