τελευταια νεα
ΔΕΕ

ΔΕΕ: Ευνοϊκή απόφαση περί αιτήσεως ασύλου από ασυνόδευτο ανήλικο

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το υπεύθυνο κράτος-μέλος για την εξέταση αιτήσεως ασύλου ασυνόδευτου ανηλίκου, που υπέβαλε αιτήσεις και σε άλλα κράτη-μέλη, είναι το κράτος στο οποίο βρίσκεται ο εν λόγω ανήλικος μετά την υποβολή σε αυτό αιτήσεως ασύλου, εφόσον κανένα μέλος της οικογένειας του ανηλίκου δεν ευρίσκεται νομίμως σε άλλο κράτος-μέλος.

Αυτό απεφάνθη [Link] το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζοντας υπόθεση τριών ανηλίκων (δύο ανήλικες, πολίτες Ερυθραίας και ένας ανήλικος πολίτης Ιράκ), οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση ασύλου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙ», όταν υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση ασύλου σε κράτος-μέλος διαφορετικό από το κράτος που ο κανονισμός καθορίζει ως υπεύθυνο, προβλέπεται μεταφορά του αιτούντος στο κράτος αυτό, ενώ προκειμένου για ασυνόδευτο ανήλικο, υπεύθυνο είναι το κράτος στο οποίο νομίμως ευρίσκεται ένα μέλος της οικογένειας, εφόσον έτσι εξυπηρετείται το μείζον συμφέρον του ανηλίκου. Ελλείψει μέλους της οικογένειας, ο κανονισμός δεν διευκρινίζει ποιο από τα πλείονα κράτη-στα οποία έχει τυχόν ασκηθεί σχετικό αίτημα-είναι υπεύθυνο για την εξέτασή του.

Στην υπό κρίση υπόθεση το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε, κατ’ εφαρμογή και της «ρήτρας κυριαρχίας», να εξετάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις χορηγήσεως ασύλου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η μία εκ των δύο ανήλικων πολιτών Ερυθραίας, η οποία είχε ήδη μεταφερθεί στην Ιταλία, να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά της.

Το Δικαστήριο επιδοκίμασε την απόφαση αυτή και αφού συσκέφθηκε σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, έκρινε ότι, προκειμένου για ασυνόδευτους ανηλίκους, δεν πρέπει να επιμηκύνεται πέραν του απολύτως αναγκαίου μέτρου, το χρονικό διάστημα προσδιορισμού του υπεύθυνου κράτους-μέλους, πράγμα που σημαίνει καταρχήν ότι οι αιτούντες ανήλικοι δεν πρέπει να μεταφέρονται σε άλλο κράτος-μέλος.

Αυτό πρέπει να συμβαίνει στα πλαίσια κατοχύρωσης της πραγματικής πρόσβασης των αιτούντων άσυλο στις διαδικασίες προσδιορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα καθώς και λόγω της ευρωπαϊκής επιταγής του σεβασμού των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στα οποία συγκαταλέγεται το σχετικό με την ανάγκη απόδοσης πρωταρχικής σημασίας στο μείζον συμφέρον του παιδιού, κατά τη διεκπεραίωση όλων των συναφών πράξεων.

Πηγή: Lawnet.gr, 10.6.2013

Write A Comment