τελευταια νεα
ΔΕΕ

ΔΕΕ: Αποφάσεις απαραδέκτου επί αιτήσεως διεθνούς προστασίας και δικαίωμα πραγματικής προσφυγής

Pinterest LinkedIn Tumblr

Με την απόφαση του στην υπόθεση LH – C564/18, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διευκρίνισε ότι το άρθρο 33 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ για τις διαδικασίες ασύλου έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία επιτρέπει την απόρριψη αιτήσεως διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτης με την αιτιολογία ότι ο αιτών αφίχθη στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους από κράτος στο οποίο δεν εκτίθεται σε διώξεις ή σε κίνδυνο σοβαρής βλάβης, ή εντός του οποίου εξασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο προστασίας, καθόσον τέτοιος λόγος απαραδέκτου δεν προβλέπεται το επίμαχο άρθρο 33, παράγραφος 2, της εν λόγω Οδηγίας.
Παράλληλα, το Δικαστήριο έκρινε ότι το άρθρο 46, παράγραφος 3, της οδηγίας 2013/32, ερμηνευόμενο υπό το πρίσμα του άρθρου 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση τάσσουσα στο δικαστήριο που επιλαμβάνεται προσφυγής κατά αποφάσεως περί απορρίψεως αιτήσεως διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτης προθεσμία οκτώ ημερών για να αποφανθεί, εφόσον το δικαστήριο αυτό δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει εντός της προθεσμίας αυτής την αποτελεσματικότητα των ουσιαστικών κανόνων και των διαδικαστικών εγγυήσεων που αναγνωρίζει υπέρ του αιτούντος το δίκαιο της Ένωσης.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment