τελευταια νεα
ΔΕΕ

ΔΕΕ 23.4.2015: Τα κράτη μέλη οφείλουν να απελάσουν τους «παράνομους» αλλοδαπούς και όχι απλώς να τους επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα για παράνομη διαμονή

Pinterest LinkedIn Tumblr

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην υπόθεση C-38/2014 εκλήθη να αποφανθεί κατά πόσο είναι συμβατή προς την Οδηγία 2008/115/ΕΚ «Κοινοί κανόνες και διαδικασίες σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χώρων» εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία προβλέπει, σε περίπτωση παράνομης διαμονής, την επιβολή, αναλόγως των περιστάσεων, είτε προστίμου είτε απελάσεως».

Η υπόθεση αφορούσε την απέλαση από την Ισπανία, μαροκινού υπηκόου, λόγω παράνομης διαμονής του στην Ισπανία αλλά και προγενέστερων ποινικών του καταδικών.  Ο ενδιαφερόμενος προσέφυγε κατά της ως άνω αποφάσεως ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε την ανωτέρω απόφαση και αντικατέστησε την απέλαση με χρηματικό πρόστιμο, κατ’ εφαρμογή διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Το διοικητικό όργανο άσκησε έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ενώπιον του Ανωτάτου δικαστηρίου, το οποίο υπέβαλε σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερμηνεύοντας τις σχετικές διατάξεις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, το ΔΕΕ απεφάνθη ότι τα άρθρα 6, παράγραφος 1, και 8, παράγραφος 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφοι 2 και 3, της ως άνω Οδηγίας αντιτίθεται σε κανονιστική ρύθμιση κράτους μέλους, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία προβλέπει ότι σε περίπτωση παράνομης διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην επικράτεια του κράτους αυτού επιβάλλεται, αναλόγως των περιστάσεων, είτε πρόστιμο είτε απέλαση, τα δε δύο αυτά μέτρα αποκλείουν το ένα το άλλο.

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης

Write A Comment