τελευταια νεα
Category

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Category

Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Από τη δημοσίευση της παρούσας, τα υφιστάμενα μέλη του Μητρώου, παραμένουν μέλη του Μητρώου με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει η παρούσα και παράλληλα καταργείται η υπ’ αρ. 3449/2021 κοινή υπουργική απόφαση «Παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία» (Β’ 1482).

Η παρούσα απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 αυτής, καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις παροχής νομικής συνδρομής που υπεβλήθησαν κατά την περίοδο ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης 3449/2021, ενώ για την αμοιβή των σχετικών υποθέσεων θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 της νέας ΚΥΑ.

1. Η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν.…

Με την παρούσα Κοινή Απόφαση των υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη χαρακτηρίζονται οι κατωθι χώρες, ως Ασφαλείς Χώρες…

Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου προβλέπεται ότι από 1.1.2021, οι αιτήσεις για την αρχική χορήγηση…