τελευταια νεα
Category

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Category

Σύμφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν 3386/2005 «1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του: α. Στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει. β. Στους διαπιστευμένους σε Πρεσβείες, Προξενεία ή διεθνείς οργανισμούς με έδρα την Ελλάδα υπαλλήλους, καθώς και στους υπηκόους τρίτων χωρών που προσλαμβάνονται στις ως άνω υπηρεσίες ως διοικητικό προσωπικό, στις συζύγους και τα τέκνα αυτών. γ. Στους πρόσφυγες και στα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, η οποία έχει κυρωθεί με το ν.δ. 3989/1959 (ΦΕΚ 201 Α`), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. δ. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραμείνουν στην Ελλάδα με βάση προσωρινή προστασία ή ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν για το λόγο αυτόν και αναμένουν τη σχετική απόφαση. ε. Στα πρόσωπα που έχουν την άδεια να παραμείνουν στην Ελλάδα με βάση επικουρικές μορφές προστασίας, σύμφωνα με τις διεθνείς Υποχρεώσεις και την εθνική νομοθεσία, ή ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν για το λόγο αυτόν και αναμένουν τη σχετική απόφαση.».
Από την κύρια αποδεικτική διαδικασία γενικά και, ειδικότερα, από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα υπεράσπισης, που περιέχεται στα ενσωματωμένα στην παρούσα απόφαση πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του παρόντος Δικαστηρίου, καθώς και από τα έγγραφα, που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο, αποδείχθηκε ότι ο κατηγορούμενος, στις 23.9.2018, επανήλθε παράνομα στην Ελληνική Επικράτεια (από αφύλακτο σημείο της Ελληνοαλβανικής μεθορίου), παρότι τα στοιχεία του ήταν καταχωρημένα στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών μέχρι τις 20.6.2020 δυνάμει της από 20.6.2015 απόφασης του Αστυνομικού Διευθυντή Καβάλας και στις 17-12-2018 συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Εντούτοις, αποδείχθηκε ότι κατά το χρόνο σύλληψής του, είχε ήδη εκδοθεί η µε αρ. πρωτ. … απόφαση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ανατολικής Μακεδονίας — Θράκης, µε την οποία είχε εγκριθεί η µε αρ. πρωτ. 7068/2018 αίτηση της εργοδότριάς του, … για κατ’ εξαίρεση απασχόλησή του στην αγροτική οικονομία κατ’ άρθρο 13Α του N. 4251/2014, ενώ αυτός έχει ήδη αιτηθεί, από 28-12-2018, διεθνή προστασία  και είναι κάτοχος σχετικού δελτίου, το οποίο ισχύει έως 25-12-2019.
Συνεπώς, ενόψει των ανωτέρω, πρέπει ο κατηγορούμενος, σύμφωνα και µε τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3386/2005, να κηρυχθεί αθώος για την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται µε το κατηγορητήριο.

1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. …), ζητείται η αναστολή εκτέλεσης:…

10. Επειδή, από τις παρατεθείσες ανωτέρω διατάξεις συνάγονται τα εξής: Η Συμφωνία Schengen και η επακολουθήσασα ΣΕΣΣ αποσκοπούν στην…