τελευταια νεα
Category

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Category

[…] Περαιτέρω, με την υπό κρίση προσφυγή, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι είναι ανήλικος, ότι έχει γεννηθεί στις 30.9.2003 και ότι σε περίπτωση επιστροφής του στο Αφγανιστάν, στο οποίο δεν έχει οικογενειακό ή οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό δίκτυο και στο οποίο ουδέποτε ο ίδιος έχει ζήσει, η ζωή του θα κινδυνεύσει από τους Ταλιμπάν, λόγω του φύλου, της ηλικίας του, της φυλετικής του καταγωγής (Χαζαρά) και της θρησκείας του (Σιίτης). Ειδικότερα, αναφορικά με τον προσδιορισμό της ηλικίας του, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η /21.11.2019 απόφαση του Διοικητή του ΚΥΤ Λέσβου, με την οποία προσδιορίστηκε η ηλικία του στα 18 έτη, βάσει της από 18.11.2019 εισήγησης του Κλιμακίου Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, έλαβε χώρα κατά παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ 1982/2016, δεδομένου ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη στο άρθρο Α1 παρ.3 έως και 6 διαδικασία για τον προσδιορισμό αυτής.

Με την /4.6.2021 απόφασή της, η 5η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις του προσφεύγοντος αναφορικά με την ανηλικότητά του τόσο κατά την καταγραφή του αιτήματός του όσο και κατά τη συνέντευξη του, διαπίστωσε ότι ανακύπτει αμφιβολία αναφορικά με την ηλικία του. Ενόψει τούτου και αφού έλαβε υπόψη ότι η /21.11.2019 πράξη προσδιορισμού ηλικίας του προσφεύγοντος βασίστηκε στην από 18.11.2019 εισήγηση του Κλιμακίου Ιατρικού Ελέγχου και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, χωρίς να προκύπτει το εάν οι εξετάσεις των σταδίων που έλαβαν χώρα έγιναν με τη διαδοχή που ορίζει ο νόμος (άρθρο 1 παρ της ΚΥΑ 9889/2020) και χωρίς να αιτιολογείται επαρκώς η παραπομπή του προσφεύγοντος σε επόμενο στάδιο, έκρινε αναγκαίο να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κρινόμενης προσφυγής, προκειμένου να διενεργηθεί η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας του προσφεύγοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 9889/2020 στάδια και ακολούθως, να διαβιβαστεί η πράξη προσδιορισμού ηλικίας που θα συνταχθεί στη Γραμματεία της Αρχής Προσφυγών, όρισε δε νέα συνεδρίαση για τη συζήτηση της υπόθεσης την Πέμπτη 24.6.2021 και ώρα 11.00 π.μ.. Όμως, μέχρι τη συνεδρίαση της Επιτροπής δεν είχε διενεργηθεί η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας του προσφεύγοντος, για τον λόγο δε τούτο, και προκειμένου να εκτελεσθούν όσα ορίστηκαν με την εν λόγω απόφαση, η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2021. Όμως, ούτε και κατά τον χρόνο συνεδρίασης της Επιτροπής (15.7.2021) ούτε και κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης έχει διενεργηθεί εκ νέου η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας του προσφεύγοντος, όπως όρισε η Επιτροπή με την  45067/4.6.2021 απόφασή της. Κατόπιν τούτου, ενόψει της μη εκτέλεσης των όσων διατάχθηκαν με την ως άνω απόφαση και δεδομένου ότι από τη διαδικασία για τον προσδιορισμό της ηλικίας που έλαβε χώρα δεν προκύπτει με ασφάλεια ότι ο προσφεύγων είναι ενήλικος, αυτός αντιμετωπίζεται ως ανήλικος από την Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 παρ’4 του ν.4636/2019. […]

6.Επειδή, περαιτέρω, με το Γ΄ Μέρος του ν.4375/2016 (Α΄51/3-4-2016, διόρθωση σφαλμάτων Α΄57/6-4-2016) μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η Οδηγία…

Με τις σημερινές του προτάσεις ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης PRIIT PIKAMÄE επιχειρεί να δώσει απάντηση…