τελευταια νεα
Category

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Category

Στις περιπτώσεις διαπίστωσης κινδύνου για τη δημόσια υγεία οι Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκδίδουν απορριπτικές ή ανακλητικές διαμονής αποφάσεις, με ενσωματωμένες αποφάσεις επιστροφής, μόνον σε βάρος παρανόμως, διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών και μόνον υπό τις συναφείς προϋποθέσεις του άρθρου 10 περ. γ’ του ν. 3386/05[1]όχι δε εκ του λόγου ότι ανήκουν σε ομάδες ευάλωτες σε λοιμώδεις ασθένειες, κατά την έννοια του άρθρου 76 παρ. 1 περ. δ’, όπως ισχύει[2]. Στις περιπτώσεις πολιτών τρίτων Χωρών που διαμένουν νομίμως στη Χώρα και πληρούν τις προϋποθέσεις περί εκδιδομένων προσώπων του ν. 2734/1999, οι αυτές ως άνω Δ/νσεις έχουν τη δυνατότητα απόρριψης αιτήματος ή ανάκλησης εκδοθέντος τίτλου διαμονής, εάν μεν συντρέχει λόγος κινδύνου για τη δημόσια υγεία, μόνον υπό τις αμέσως παραπάνω (προϋποθέσεις εάν δε συντρέχει παράβαση διάταξης του ν. 3386/05, εκ του λόγου τούτου, οπότε και αίρεται η ιδιότητα του νομίμως διαμένοντος και, πάντως, όχι εκ μόνου του λόγου ότι είναι εκδιδόμενα πρόσωπα.
Το πλήρες κείμενο της συγκεκριμένης γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τελεί υπό δημοσίευση στο 1/2013 τεύχος της Επιθεώρησης Μεταναστευτικού Δικαίου


[1] Άρθρο 10 – Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής:
«Το δικαίωμα διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται νόμιμα στην Ελλάδα,  για  έναν  από  τους  λόγους του  νόμου  αυτού,  τελεί   υπό  τις εξής προϋποθέσεις:…….. γ) Να μην αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η διαπίστωση, μετά την έκδοση της αρχικής άδειας διαμονής, ότι ο ενδιαφερόμενος πάσχει από ασθένεια, από την οποία προσεβλήθη μετά την είσοδο του στη Χώρα, δεν αποτελεί λόγο για τη μη ανανέωση της άδειας διαμονής του ή την απομάκρυνση του από το έδαφος της Χώρας.
δ) Να διαθέτουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας, για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς…».
[2] Άρθρο 76 – Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης.
«1. Η διοικητική απέλαση αλλοδαπού επιτρέπεται εφόσον: … δ. Η παρουσία του στο ελληνικό έδαφος συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, επειδή πάσχει από λοιμώδες νόσημα ή ανήκει σε ομάδες ευάλωτες σε λοιμώδεις ασθένειες, ιδίως λόγω της κατάστασης της δημόσιας υγείας στη χώρα προέλευσης τους ή της χρήσης ενδοφλέβιων μη σύννομων ουσιών ή του ότι είναι εκδιδόμενο πρόσωπο, κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2734/1999, ή του ότι διαμένει υπό συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, όπως τα θέματα αυτά καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις.