τελευταια νεα
Category

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Category

Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, µε σκοπό την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, αναστέλλεται η υποδοχή και η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και από τη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών µε ημερομηνία έναρξης την Πέμπτη 12/03/2020 και μέχρι και την Παρασκευή 10/4/2020.
Περαιτέρω, µε ειδική ρύθμιση θα προβλεφθεί η παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των δελτίων διαμονής και μόνιμής διαμονής, που εκδίδονται κατ εφαρμογή του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007 αντίστοιχα, καθώς και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης των άρθρων 8 και 9 και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής του άρθρου 25 του ν.4251/14, οι οποίες λήγουν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων και για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα είναι εφικτή η ανανέωσής τους.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Σε συνέχεια προηγούμενου εγγράφουτης, η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας ενημερώνει σχετικά με τον χειρισμό αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά…

Με το παρόν έγγραφο της Γενικής Γραμματείας μεταναστευτικής πολιτικής, υποδοχής και ασύλου παρέχονται οδηγίες αναφορικά με την χορήγηση δελτίου…