τελευταια νεα
Category

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Category

Στο Φ.Ε.Κ. 76 A’/09.07.2015 δημοσιεύθηκε και ισχύει από την ως άνω ημερομηνία ο ν. 4332/2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας – Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις».

Με τον ανωτέρω νόμο και πιο συγκεκριμένα με το Μέρος Πρώτο «Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας» (άρθρα 1-3) αυτού επέρχονται σειρά από αποφασιστικές τομές στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ – ν. 3284/2004), κυρίως στη βάση μιας αντίληψης που σκοπό έχει να διασφαλίσει την ομαλή ανάπτυξη και ένταξη στην Ελληνική κοινωνία των αλλοδαπών παιδιών που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν: α) στη ρύθμιση της εκκρεμότητας της δυνατότητας κτήσης ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και φοιτούν στην Ελλάδα καθώς και από αλλοδαπούς που έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα ή από σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας, μετά την έκδοση της 460/2013 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας, όπως είχε εισαχθεί με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 και του άρθρου 24 του ν. 3838/2010 και β) στη ρύθμιση της δυνατότητας αποβολής της Ελληνικής ιθαγένειας από όσους αλλοδαπούς απέκτησαν αυτήν όντας ανήλικοι, εντός προθεσμίας από την ενηλικίωσή τους.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων (άρθρα 1-3) του νέου νόμου

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου