τελευταια νεα

Brexit

Από την 1η.2.2020 το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται επισήμως τρίτη, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα, αλλά σύμφωνα με τη Συμφωνία Αποχώρησης που έχει κυρωθεί και ισχύει (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 29/7/31.1.2020), για μία μεταβατική περίοδο έντεκα (11) μηνών, δηλαδή μέχρι την 31η.12.2020, το δίκαιο της Ένωσης θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού.

Παρακάτω παρατίθενται προς ενημέρωση οι κυριότερες αποφάσεις και έγγραφα αναφορικά με την μεταχείριση πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών της οικογένειάς τους σε ζητήματα εισόδου, διαμονής και πολιτογράφησης στην Ελλάδα:

Συμφωνία Αποχώρησης

ΣΥΜΦΩΝΙΑ για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ΕΕ L 29 της 31.1.2020, σ. 7 έως 187)

Nόμος 4652/2020: Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις (τ. A’ 9/23.01.2020)

Είσοδος – διαμονή

KYA 4000/1/113-α΄/2020: Καθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους

Έγγρ 5864/18.02.2020: Brexit – Δικαιώματα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών μελών οικογένειας πολιτών Ηνωμένου Βασιλείου

Ιθαγένεια – Πολιτογράφηση

Εγγρ ΥΠΕΣ 2020/0001894: Brexit – Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας κατά την μεταβατική περίοδο

Εγγρ ΥΠΕΣ 2019/0016414: : BREXIT – Χειρισμός αιτημάτων κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας

Λοιπά ζητήματα