τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΠρΑθ 8693/2017: Μονογονεϊκές οικογένειες αιτούντων άσυλο και ανάθεση της επιμέλειας ανήλικου τέκνου στον πατέρα

Pinterest LinkedIn Tumblr

Από την από 2-8-2017 πράξη ορισμού συζήτησης του Προέδρου Υπηρεσίας προκύπτει ότι για την ένδικη αίτηση ορίστηκε ως χρόνος συζήτησης η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμος χωρίς κοινοποίηση του δικογράφου στην καθ’ ης η αίτηση, καθόσον αυτή είναι πρώην κάτοικος Συρίας και ήδη αγνώστου διαμονής. Εφόσον δε η καθ’ ης δεν εξαφανίστηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, πρέπει να δικαστεί ερήµην, πλην όμως, η διαδικασία θα προχωρήσει σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, καθόσον αυτή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 696 παρ. 1 και 699 ΚΠολΔ, Π. Τζίφρα, Ασφ. Μέτρα, 1985, σ. 50. Κ. Μπέη, ΠολΔικ., άρθρο 690 σ. 96-97).
Με την από κρίση αίτησή του, κατ’  εκτίμηση του δικογράφου, ο αιτών, επικαλούµενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί ως ασφαλιστικό μέτρο, κυρίως µεν να του ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της γονικής μέριμνας του ανηλίκου υιού του … άλλως και όλως επικουρικώς να του ανατεθεί προσωρινά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του υιού του, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο δικόγραφο. Με το περιεχόμενο και τα αιτήματα αυτά, η κρινόμενη αίτηση παραδεκτώς και αρµοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπον εισάγεται για συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο έχει διεθνή δικαιοδοσία προς εκδίκασή τους, κατά την προκειμένη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθ. 22, 686 επ. ΚΠολΔ, όπως οι παρ. 1, 4, 5 και 6 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκαν µε το άρθρο πέμπτο άρθρ. 1 Ν. 4335/2015 και ισχύουν από 1η-1-2016), καθόσον η διεθνής δικαιοδοσία του, ως προς την ένδικη αίτηση, θεμελιώνεται στη συνήθη διαμονή του παιδιού και του αιτούντος στην Ελλάδα, ήτοι εν προκειμένω στην Αθήνα, κατά τον χρόνο άσκησης της εν λόγω αίτησης, σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 §§1, 2α΄, 2§7 και 8§1 του Κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης-11-2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα άρθρα του 6461 και 72, που αναφέρονται στο χρονικό πεδίο εφαρμογής του (βλ. ΜΠρΓρεβ 96/2013, ΜΠρΑθ 10934/2013 ΤΝΠ ΔΣΑ). Είναι δε και νόµιμη, στηριζόμενη ως προς µεν την κύρια βάση της στις διατάξεις των άρθρων 1510-1513, 1514, ως προς δε την επικουρική βάση της στη διάταξη του άρθρου 1518 του ΑΚ, καθώς και αρθ. 735 του ΚΠολΔ. Εν προκειμένω δε, παρότι για την κύρια διαφορά εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο είναι, κατ’ άρθρ. 18 ΑΚ, το δίκαιο της Συρίας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της παροχής έννομης προστασίας, το Δικαστήριο εφαρμόζει τις διατάξεις ημεδαπού δικαίου, καθόσον δεν γνωρίζει, ούτε μπορεί να πληροφορηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να διαταχθούν αποδείξεις, το ειδικότερο περιεχόμενο του συριακού δικαίου. Πρέπει, επομένως, η αίτηση να εξετασθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.
Από όλα ανεξαιρέτως τα προσκομιζόμενα µετ’ επικλήσεως από τον αιτούντα έγγραφα, τους ισχυρισμούς που ανέπτυξε προφορικά η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος κατά τη συζήτηση της αιτήσεως, σε συνδυασμό και µε όσα αυτή εκθέτει στο σημείωμα της, και από όλη γενικά τη διαδικασία πιθανολογήθηκαν (άρθ. 690§1  ΚΠολΔ) τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Ο αιτών, γεννηθείς στις 20-1-1997, και η καθ’ ης, η οποία είναι η μοναδική σύζυγός του, είναι Σύριοι πολίτες και σουνίτες μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Αυτοί ζούσαν αγαπημένοι στην πόλη … της Συρίας, όπου απέκτησαν δύο παιδιά, την κόρη τους … το έτος 2007 και τον υιό τους …την 1η Ιανουαρίου 2008. Μετά την έναρξη του πολέμου στη Συρία, άρχισαν στην πόλη τους σφαγές και καταπίεση. Επειδή απειλείτο η ζωή του αιτούντος και των ανωτέρω μελών της οικογένειάς του, αυτός και η σύζυγός του αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη Συρία και να έρθουν στην Ευρώπη. Στα τέλη Μαΐου 2017, με τη βοήθεια διακινητών, αυτοί έφυγαν από την πόλη και οδηγήθηκαν, μετά από πορεία τεσσάρων ημερών, στα σύνορα της Συρίας µε την Τουρκία, όπου το τελευταίο βράδυ οι διακινητές τους χώρισαν σε δύο ομάδες, σε απόσταση τη µία από την άλλη. Στην πρώτη τοποθέτησαν τους άνδρες µε τα ανήλικα αγόρια τους και στη δεύτερη τις γυναίκες µε τα ανήλικα κορίτσια τους. Κατά τη διάρκεια της τέταρτης νύκτας, οι διακινητές οδήγησαν την πρώτη ομάδα (ανδρών και αγοριών) στην Τουρκία, όπου το επόμενο πρωί, ενώ ο αιτών ανέµενε τη σύζυγο και την κόρη τους, αυτές δεν έφθασαν. Μετά από τέσσερις ημέρες αναμονής εντός της Τουρκίας, ο αιτών δεν μπόρεσε να βρει τη σύζυγό του και την κόρη τους και πιέστηκε από τους διακινητές να συνεχίσει µε τον υιό του για τη Σμύρνη και από εκεί για τη Χίο, όπου έφθασαν στις αρχές Ιουνίου 2016. Από τότε έχει χάσει τα ίχνη της συζύγου και της κόρης τους και παρ’ όλες τις προσπάθειές του, µέσω συγγενικών προσώπων, τόσο στην Τουρκία όσο και στη Συρία δεν κατάφερε να τις βρει και έτσι θεωρούνται και οι δύο πρόσωπα αγνώστου διαμονής. Πιθανολογήθηκε, επίσης, ότι ο αιτών και ο υιός του, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, αναγνωρίστηκαν στην Ελλάδα πρόσφυγες και στις 28 Νοεμβρίου 2016 τους χορηγήθηκαν από το Ελληνικό Κράτος οι νομίμως προσκομιζόμενες μετ’ επικλήσεως χωριστές κάρτες τριετούς διαμονής στην Ελλάδα της Υπηρεσίας Ασύλου, µε ισχύ μέχρι και την 28η Νοεμβρίου 2019, µε κατηγορία αδείας: δικαιούχος διεθνούς προστασίας, και αριθμούς …. για τον αιτούντα και …Ακόμη, όπως προκύπτει και από το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως υπ’ αριθ. …/12-7-2017 ενημερωτικό σημείωμα της … Οργάνωσης …, από 14-9-2016 ο αιτών και ο υιός του λαμβάνουν ιατρικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες από την ως άνω Οργάνωση και διαμένουν στο κτήριο που βρίσκεται στην οδό … στην Αθήνα, το οποίο ανήκει σ΄ αυτήν. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι ο αιτών, “όπως υπεύθυνα έχει δηλώσει στην Υπηρεσία Ασύλου με σχετικό έγγραφο, ασκεί και έχει αποκλειστικά τη γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου από τον Μάιο του 2016, όπου και διαχωρίστηκε από διακινητές από τη σύζυγό του και την κόρη του μεταξύ των συνόρων Τουρκίας και Συρίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ευρώπη. Εισήλθε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του ίδιου έτους και παρά τις προσπάθειές του να επικοινωνήσει µε την οικογένειά του δεν τα κατάφερε. Ο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασία του µε την κοινωνική υπηρεσία των … έχει επιδείξει πνεύμα κινητοποίησης και θέλησης να ξεπεράσει τα κοινωνικά του προβλήματα και είναι ένας πολύ υποστηρικτικός και επιμελής πατέρας. Ειδικότερα έχει εγγράψει τον γιο του … στο … Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, καθώς και στα τμήματα δημιουργικής απασχόλησης της …, ενώ μετά την αναγνώριση στο πρόσωπό του της ιδιότητας του πρόσφυγα βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας. Παράλληλα λαμβάνει υποστηρικτικές υπηρεσίες και οικονομική βοήθεια από οργανισμούς αγωγής προσφύγων και αιτούντων ασύλου. ..”. Από δε τον προσκομιζόμενο έλεγχο προόδου του ως άνω Δημοτικού Σχολείου προκύπτει ότι ο υιός του αιτούντος, κατά το σχολικό έτος 2016 -2017 φοίτησε στη … τάξη του ως άνω Σχολείου µε  πολύ καλές έως και άριστες επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα, χωρίς να απουσιάσει ούτε µία ημέρα από το σχολείο. Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται και σε νεότερο έγγραφο και δη το υπ’ … /19-10-2017 ενημερωτικό σημείωμα της … της Οργάνωσης …, ενώ και από τη µε ημερομηνία 24-10-2017 βεβαίωση σπουδών του ιδίου ως άνω Σχολείου προκύπτει ότι ο υιός του αιτούντος, και κατά το τρέχον σχολικό έτος, παρακολουθεί κανονικά τα μαθήματα. Από δε τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά των οικονομικών ετών 2015 και 2016 προκύπτει ότι αυτός δηλώνει το ως άνω τέκνο του και ότι είναι ακόμη άνεργος στην Ελλάδα. Από όλα τα ανωτέρω πιθανολογείται ότι ο αιτών είναι προς το παρόν ο μόνος γονέας που έχει ο ανήλικος υιός του, καθόσον η μητέρα του είναι πλέον από τον Ιούνιο του 2016 πρόσωπο αγνώστου διαμονής. Πιθανολογείται επίσης ότι ο αιτών είναι ικανός και επιμελής πατέρας έναντι του ανηλίκου υιού του, διαμένει μαζί του και ασκεί ήδη, εδώ και περίπου ενάμιση έτος εν τοις πράγμασι την επιμέλεια του προσώπου του, ασχολείται αποκλειστικά με την ανατροφή και την επίβλεψή του και έχει επιδείξει αµέριστο ζήλο και ενδιαφέρον για τη σωστή ψυχοσωματική του ανάπτυξη και ορθή διαπαιδαγώγησή του, στέλνοντάς το συστηματικά στο σχολείο. Το περιποιείται και το φροντίζει και παρέχει όλα τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή του. Ενόψει των ανωτέρω πραγματικών γεγονότων που πιθανολογήθηκαν, το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον του ως άνω ανηλίκου, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες αυτού, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του (και όχι της γονικής του μέριμνας) αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα του, η οποία έχει ήδη ανατεθεί σ΄ αυτόν και µε την από 2-8-2017 προσωρινή διαταγή του Προέδρου Υπηρεσίας του Δικαστηρίου αυτού.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα η ένδικη αίτηση, κατά την επικουρική της βάση, και να ανατεθεί προσωρινά η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα του, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο διατακτικό, αφού πιθανολογείται και η ύπαρξη κατεπείγοντος. […]  Τέλος, πρέπει να οριστεί προθεσμία ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας για την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, λαμβανομένου υπόψιν του γεγονότος ότι η επίδοση σε πρόσωπα αγνώστου διαμονής είναι 60 ημερών. […]
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση

Write A Comment