τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΠλημΘεσ 11421/2019: Προσωπικός λόγος απαλλαγής από την ποινή λόγω της ιδιότητας του αιτούντος άσυλο αλλοδαπού

Pinterest LinkedIn Tumblr


[… ] Οι διατάξεις της Σύμβασης της Γενεύης της 28-7-1951 και του Πρωτοκόλλου της Νέας Υόρκης της 31-1-1967 περί της νομικής καταστάσεως των προσφύγων, που κυρώθηκαν νομίμως και αποτελούν τμήμα της ελληνικής έννομης τάξης, διακωλύουν την εφαρμογή των συνεπειών των διατάξεων των άρθρων 82 παρ. 4 και 83 παρ. 1 του ν. 3386/2005 (που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τη διάταξη του άρθρου 139 παρ. 2 του ν. 4251/2014) για την ποινική ευθύνη αλλοδαπών για παράνομη είσοδο και έξοδο από τη χώρα σε πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του πρόσφυγα. Σε εκτέλεση των παραπάνω υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεων ρητά ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 περ. γ του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης», που προβλέπει το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου, ότι οι διατάξεις αυτού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ως άνω ποινικές διατάξεις των άρθρων 82 παρ. 4 και 83 παρ. 1 του ν. 3386/2005, δεν τυγχάνουν εφαρμογής στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, καθώς και στους αιτούντες διεθνή προστασία, κατά την έννοια της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Έτσι, για τους πρόσφυγες, αλλά και για τα πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, θεσπίζεται προσωπικός λόγος απαλλαγής τους από την ποινή ως δράστες των ποινικών αδικημάτων της παράνομης εισόδου και εξόδου από τη χώρα.

[…] Η δεύτερη κατηγορούμενη στις 7-7-2019 εντοπίστηκε στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Δ.Α.Κ.Α.Θ. με πρόθεση να κατέχει το με αριθμό …. πλαστό δελτίο ταυτότητας Ρουμανίας, το οποίο φέρεται να έχει εκδοθεί από τις κρατικές αρχές της Ρουμανίας, με στοιχεία κατόχου (επ) …. (ον) … – ….., πλην, όμως, αυτό ουδέποτε είχε εκδοθεί από τις κρατικές αρχές της Ρουμανίας, ώστε είναι πλαστό, την πλαστότητα δε του ως άνω εγγράφου γνώριζε η δεύτερη κατηγορουμένη, αφού το είχε προμηθευτεί προηγουμένως από άγνωστο άντρα στην περιοχή της Ομόνοιας στην Αθήνα, η κατοχή δε του παραπάνω πλαστού δελτίου ταυτότητας ήταν πρόσφορη να δημιουργήσει στους ως άνω αστυνομικούς την πλάνη ότι πρόκειται για γνήσιο έγγραφο και ότι ως εκ τούτου, ενόψει ότι φερόταν να έχει εκδοθεί από τις κρατικές αρχές της Ρουμανίας, η οποία αποτελεί κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δεύτερη κατηγορουμένη διαθέτει σχετικό δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας προς τη χώρα του Βελγίου (Βρυξέλλες), στο οποίο σκόπευε να ταξιδέψει αεροπορικώς για την εξεύρεση εργασίας και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Περαιτέρω, η δεύτερη κατηγορουμένη στις 4-7-2019, ενώ ήταν υπήκοος τρίτης χώρας, δηλαδή δεν είχε την ελληνική ιθαγένεια, και συγκεκριμένα ήταν υπήκοος Αφγανιστάν, και ήταν προηγουμένως καταχωρισμένη στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών, με πρόθεση επανήλθε στην ελληνική επικράτεια, χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, και συγκεκριμένα εισήλθε με βάρκα στο ελληνικό έδαφος από αφύλακτο σημείο της ελληνικής επικράτειας στην περιοχή της Λέσβου, χωρίς να υποβληθεί σε αστυνομικό (συνοριακό) και τελωνειακό έλεγχο. Τέλος, η δεύτερη κατηγορουμένη στις 7-7-2019, ενώ ήταν υπήκοος τρίτης χώρας, δηλαδή δεν είχε την ελληνική ιθαγένεια, και συγκεκριμένα ήταν υπήκοος Αφγανιστάν, με πρόθεση επιχείρησε να εξέλθει από την ελληνική επικράτεια, χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, και συγκεκριμένα επιχείρησε να ταξιδέψει αεροπορικώς από τον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στις Βρυξέλλες του Βελγίου, κάνοντας χρήση του παραπάνω παρανόμως κατεχομένου από αυτήν πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου (δελτίο ταυτότητας) με πλαστά στοιχεία κατόχου (επ) … (ον) … – …., το οποίο και επέδειξε κατά το γενόμενο σε αυτήν αστυνομικό (συνοριακό) και τελωνειακό έλεγχο, με συνέπεια να μην υποβληθεί η ίδια με την αληθινή της ταυτότητα και στοιχεία στον απαιτούμενο αστυνομικό (συνοριακό) και τελωνειακό έλεγχο. Πλην, όμως, η δεύτερη κατηγορουμένη έχει ήδη από 9-11-2018 υποβάλει αίτημα για αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα στο πρόσωπό της, για το οποίο έχει εκδοθεί το με αρ. …../…..-2019 δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Πειραιά, με ημερομηνία λήξης ισχύος στις 22-9-2019, ώστε, σύμφωνα με τις προηγηθείσες νομικές σκέψεις, συντρέχει στο πρόσωπο της δεύτερης κατηγορουμένης προσωπικός λόγος απαλλαγής της από την ποινή για τις πράξεις της παράνομης εισόδου ως ανεπιθύμητης αλλοδαπής και επιχείρησης παράνομης εξόδου από τη χώρα. Επομένως πρέπει η κατηγορουμένη να κηρυχθεί ένοχη της πράξης της κατοχής πλαστού ταξιδιωτικού εγγράφου, αλλά να της αναγνωρισθεί το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ. 2 στοιχ. β του Π.Κ., καθόσον κινήθηκε στην πράξη της από μη ταπεινά αίτια, και συγκεκριμένα με σκοπό την εξεύρεση εργασίας και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης στη χώρα του Βελγίου, στην οποία σκόπευε να ταξιδέψει με την χρήση του πλαστού δελτίου ταυτότητας, και να κηρυχθεί αθώα των πράξεων της παράνομης εισόδου ως ανεπιθύμητης αλλοδαπής και επιχείρησης παράνομης εξόδου από τη χώρα.

Write A Comment