τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΥ Υ.Μ.ΑΣ. ΤΤ 9028/2020: Νέα Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας

Pinterest LinkedIn Tumblr


Με την παρούσα απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου παρατείνεται η ισχύς για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης, κάθε άδειας διαμονής και κάθε δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 24 και 70 του ν. 4636/2019, αντίστοιχα και τα οποία λήγουν από την έναρξη ισχύος του μέτρου αναστολής υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 της από 11.3.2020 (Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, εκδοθεισών, κοινών αποφάσεων των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, και έως την 31η Μαΐου 2020.».

Κατά τα λοιπά, η αριθμ. 7330/07.04.2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσηςκαι Ασύλου «Παράταση ισχύος Αδειών Διαμονής, Δελτίων Αιτούντων Διεθνούς Προστασίας και λοιπών προθεσμιών που συνδέονται με τη διοικητική διαδικασία καταγραφής και εξέτασης αιτημάτων Διεθνούς προστασίας α’ και β’ βαθμού» (Β΄ 1426), ισχύει ως έχει

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment