τελευταια νεα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Απόφ.Διευθ Υπηρεσίας Ασύλου 3153/2018: Τροποποίηση των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων διεθνή προστασία

Pinterest LinkedIn Tumblr
Με την παρούσα απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου προβλέπεται ότι για την τροποποίηση των στοιχείων της ταυτότητας των αιτούντων διεθνή προστασία γίνονται δεκτά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή/και ληξιαρχικής πράξης γέννησης από την χώρα καταγωγής ή προηγούμενης συνήθους διαμονής, για τους ανιθαγενείς, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν δύναται να προκύπτουν από το διαβατήριο ή το δελτίο ταυτότητάς τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση τα έγγραφα αυτά να πληρούν τις προϋποθέσεις του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου, ήτοι να είναι έγκυρα βάσει του δικαίου του τόπου έκδοσης τους, να φέρουν τη σχετική «επισημείωση» (“apostille”), σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης της 5.10.1961 (κυρ. με ν. 1497/1984), εφόσον απαιτείται, και να έχουν μεταφραστεί σύμφωνα με το νόμο.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο

Write A Comment