τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφ. ΑΠΔΠΧ 9/2019: Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Pinterest LinkedIn Tumblr


1. Επειδή, το άρθ. 24 του Κανονισµού 1987/2006 σε αντιστοιχία µε τις διατάξεις του προϊσχύσαντος άρθρου 96 ΣΕΣΣ ρυθµίζει τις προϋποθέσεις καταχώρισης υπηκόων τρίτων χωρών στο Σύστηµα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II). Επίσης, στο άρθρο 29 παρ. 2 και 4 προβλέπεται ότι για τη διατήρηση της καταχώρισης στο SIS II για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, αναγκαία κρίνεται η έγκαιρη εντός της τριετίας ύπαρξη ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης του αποφασίζοντας την καταχώριση οργάνου, που να δικαιολογεί την ανάγκη διατήρησής της πέραν της τριετίας. Το αρµόδιο όργανο αποφασίζει κατόπιν καταγεγραµµένης συνολικής και εξατοµικευµένης αξιολόγησης την ανάγκη διατήρησής της ειδάλλως, η καταχώριση διαγράφεται αυτοµάτως (παρ. 5 Κανονισµού). Εξάλλου από τις διατάξεις των άρθρων 41, 43, 44 του ως άνω Κανονισµού σε συνδυασµό µε την διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του ν. 2472/1997, συνάγεται ότι η Αρχή είναι αρµόδια να εξετάζει, κατόπιν προσφυγής του υποκειµένου, την νοµιµότητα της καταχώρισης του στον κατάλογο Σ.Π.Σ. (SIS II), την σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις έκδοση από την αρµόδια για την καταχώριση Αρχή, της αποφάσεως για την ανάγκη της διατηρήσεως της πέραν του χρόνου που αναφέρουν οι ως άνω διατάξεις και αν δεν πληρούνται οι κατά τα ανωτέρω προϋποθέσεις της καταχώρισης και της διατήρησής της, να διατάσσει την διαγραφή.

2. Επειδή, το άρθρο 1 και το άρθρο 3 της ΚΥΑ4000/4/32-λα΄/17.10.2012, όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ4000/4/32-ν’/31.03.2017, προβλέπουν αντίστοιχα τις προϋποθέσεις εγγραφής αλλοδαπών στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και την αυτεπάγγελτη επανεξέταση της κάθε εγγραφής ανά τριετία. Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθ. 6 της ανωτέρω ΚΥΑ, για την τήρηση του Ε.Κ.ΑΝ.Α. και την επεξεργασία των αντιστοίχων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2472/1997 και ιδίως των άρθ. 4 και 13 αυτού.

3. Επειδή, από τη συνδυαστική ερµηνεία των ανωτέρω και του άρθρου 76 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ν. 3386/2005 προκύπτει ότι ως «σοβαρές αξιόποινες πράξεις» νοούνται όχι µόνον αυτές που επισύρουν ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον ενός έτους αλλά και όσες ρητά απαριθµούνται στη διάταξη του άρθρου 76 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ανωτέρω νόµου. Συγκεκριµένα, ως «σοβαρές αξιόποινες πράξεις» νοούνται και τα εγκλήµατα πλαστογραφίας και χρήσης πλαστών εγγράφων (Γνµδ. Αρχής µε αριθµ. 3/2012).

4. Επειδή, για τη νοµιµότητα της καταχώρισης τόσο σε περίπτωση καταδίκης όσο και σε περίπτωση ύπαρξης αποχρώσεων ενδείξεων για την τέλεση «σοβαρής αξιόποινης πράξης», από τις ανωτέρω αναφερόµενες, το αρµόδιο για την καταχώρηση όργανο θα πρέπει στην απόφασή του να λαµβάνει υπόψη και να συνεκτιµά όλες τις συνθήκες τέλεσης της αξιόποινης πράξης και να εκφέρει ειδικώς αιτιολογηµένη κρίση για την «απειλή» που συνιστά η παρουσία ενός αλλοδαπού επί του εθνικού εδάφους (βλ. προηγούµενη σκέψη).

5. Στην υπό εξέταση περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου και τις διευκρινίσεις της ∆/νσης Αλλοδαπών Αττικής προέκυψε ότι η προσφεύγουσα Α καταχωρίσθηκε στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και στο Σ.Π.Σ. για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας την … µέχρι την … , βάσει της µε αριθµ. πρωτ. … Απόφασης του Προϊσταµένου της Υποδ/νσης Αλλοδαπών Αττικής. Ειδικότερα, καταχωρίσθηκε πρώτον, για παραβίαση των διατάξεων του νόµου 3386/2005 για την είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια καθώς και δεύτερον, για το λόγο ότι κρίθηκε ως επικίνδυνη για τη δηµοσία τάξη και ασφάλεια λόγω της πρωτόδικης καταδίκης της για τα αδικήµατα της πλαστογραφίας µε χρήση εγγράφου και απόπειρας υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Θα πρέπει δε να σηµειωθεί ότι η προσφεύγουσα, ανεξαρτήτως της παύσης της σε βάρος της ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής, εισήλθε στην ελληνική επικράτεια στερούµενη νοµιµοποιητικών εγγράφων διαµονής ώστε κρίθηκε επικίνδυνη για την δηµόσια τάξη. Η αποδοθείσα και πλέον εξαφανισθείσα δια παραγραφής κατηγορία της πλαστογραφίας µε χρήση εγγράφου και απόπειρας υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης ουδόλως µεταβάλει το γεγονός της παράνοµης εισόδου της προσφεύγουσας και κατ’ επέκταση του χαρακτηρισµού της ως επικίνδυνης για την δηµόσια τάξη. Σε κάθε δε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η διαµονή στην ελληνική επικράτεια αλλοδαπού χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, η καταχώριση της προσφεύγουσας στο Σ.Π.Σ. και τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. είναι νόµιµη, καθότι καταχωρίσθηκε στους ανωτέρω καταλόγους για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, πριν την παρέλευση δε της τριετίας από την αρχική εγγραφή, αποφασίσθηκε η διατήρηση της καταχώρισής της τόσο στο Σ.Π.Σ όσο και στον Ε.Κ.ΑΝ.Α.

Κατ’ ακολουθία η προσφυγή της πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιµη.

Για τους λόγους αυτούς

Η Αρχή απορρίπτει την προσφυγή της Α για τη διαγραφή των δεδοµένων της από το Σ.Π.Σ. και τον Ε.Κ.ΑΝ.Α.

Write A Comment