τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφ. 8ης Επιτροπής Προσφυγων 15385/2017: Δεκτοί οι ισχυρισμοί περί ευαλωτοτητας λόγω αποτυχίας των αρχών να διεξάγουν ιατρική και ψυχοκοινωνική διάγνωση

Pinterest LinkedIn Tumblr
I. Διαδικασία 
[…] Η Επιτροπή με αναβλητική απόφασή της παρέπεμψε τον προσφεύγοντα για ιατρική εξέταση και ψυχοκοινωνική διάγνωση στον φορέα παροχής ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών που λειτουργεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάμου ή σε άλλη αρμόδια αρχή για την κατάσταση και τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος περί βιασμού, μετατραυματικού σοκ και την εκτίμηση της υποτροπής της βουβωνοκήλης, από την οποία πάσχει ο προσφεύγων. Ζήτησε, δε, οι εκθέσεις που σχετίζονται με τις ως άνω εξετάσεις να παραδοθούν στην Επιτροπή, το αργότερο, μέχρι τις 23 Ιουνίου 2017.
Κατ’ ακολουθία, το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου, αρχικά με το υπ’ αριθμ. …/17.5.2017 έγγραφό του, παρέπεμψε τον προσφεύγοντα στις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) Σάμου.
Ο προσφεύγων, με την από 23.6.2017 αίτηση εξέτασης της ευαλωτότητάς του με βάση το άρθρο 14 παράγραφος 8 του ν.4375/2016, απευθυνόμενος στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, παραπονείται ότι παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του και της πληρεξούσιας δικηγόρος του, έως και σήμερα 23.6.2017, δεν έχει παραπεμφθεί εξαιτίας αμέλειας της Διοίκησης στους αρμόδιους φορείς προς εξέταση. 
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή σημειώνει ότι, από τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου που έχει στη διάθεσή της μέχρι την ημέρα της διάσκεψης για την έκδοση της παρούσας απόφασης (13.9.2017), έχει στη διάθεσή της μόνο ένα έγγραφο της οργάνωσης «Ιατρική Παρέμβαση» με ημερομηνία 5.12.2016 που αναφέρει «υποτροπή βουβωνοκήλης, χειρουργηθείσα προ 3ετίας. Αναφέρει [ο προσφεύγων] έντονο άλγος από 5 ημερών. Παράκληση για χειρουργική εκτίμηση», χωρίς να υπάρχει άλλο, νεώτερο ιατρικό έγγραφο στον διοικητικό φάκελο του προσφεύγοντος, γεγονός που δεν κρίθηκε επαρκές από την Επιτροπή […]
Στη συνέχεια, το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου, με το …/27.6.2017 έγγραφό του, τον παρέπεμψε εκ νέου, αυτή τη φορά, στο δημόσιο νοσοκομείο της Σάμου. Ωστόσο, μέχρι την ημερομηνία διάσκεψης της Επιτροπής για την έκδοση τελεσίδικης απόφασης (13.9.2017), δεν λήφθηκε η ζητούμενη, από την υπ’ αριθμ. 7240/10.5.2017 απόφασή της, έκθεση ιατρικής εξέτασης και ψυχοκοινωνικής διάγνωσης του προσφεύγοντος. 
Η Επιτροπή επισημαίνει την αποτυχία της Διοίκησης (και, ειδικότερα, κατά τον ισχυρισμό του προσφεύγοντος, την άρνηση των γιατρών του ΚΥΤ Σάμου) να ανταποκριθεί(-θούν) στο ως άνω νόμιμο αίτημά της προκειμένου να έχει επαρκή στοιχεία, αφενός για να κρίνει το ζήτημα της ευαλωτότητας του προσφεύγοντος και, αφετέρου, για να κρίνει κρίσιμους ισχυρισμούς του (φερόμενος βιασμός και φερόμενη κακομεταχείριση του προσφεύγοντος σε φυλακή). […]
ΙII. Αξιολόγηση ισχυρισμών
[…] Περαιτέρω, […] στην ακρόαση ενώπιον της Επιτροπης, ο προσφεύγων επανέλαβε με συνέπεια τους ως άνω κρίσιμους ισχυρισμούς του με συνεκτικότητα και χωρίς ιδιαίτερες αντιφάσεις. Η πιθανότητα οι ισχυρισμοί του να είναι αληθείς ενισχύεται από το γεγονός ότι επαναλήφθηκαν με συνεκτικότητα, περίπου 4 1/2μήνες από τις δύο συνεντεύξεις του στον πρώτο βαθμό. Ωστόσο η Επιτροπή δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει και ιατρικά τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος με τις ως άνω εκθέσεις που ζήτησε καθώς δεν τις έλαβε με ευθύνη της Διοίκησης. 
Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή εκτιμά ότι ο προσφεύγων αφηγήθηκε με σχετικά συνεκτικό τρόπο την ιστορία του και ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία βιωματικής εμπειρίας σε αυτήν, συνεπώς χορηγεί το ευεργέτημα της αμφιβολίας στον προσφεύγοντα και κάνει δεκτό τον ισχυρισμό του ότι έπεσε θύμα σύλληψης φυλάκισης, βιασμού και κακομεταχείρισης […] (και) κρίνει τον προσφεύγοντα ως θύμα σεξουαλικής βίας και, συνεπώς, ευάλωτο κατά το άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 4375/2016. Για το λόγο αυτό πρέπει να και να παραπεμφθεί ο προσφεύγων στην κανονική διαδικασία.
[…] Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει τον προσφεύγοντα ευάλωτο, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 8 του ν.43/75/2016 και τον εντάσσει την κανονική διαδικασία εξέτασης του αιτήματος διεθνούς προστασίας του. 
Ακυρώνει την υπ’ αριθμ. 1794/23.2.2017 απόφαση του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου.
Αναγνωρίζει  τον προσφεύγοντα ως πρόσφυγα

Write A Comment