τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφ. 7ης Ανεξάρτητης Επιτροπής Προσφυγών 16578/2017: Παραπομπή εξέτασης ασύλου στην κανονική διαδικασία ενόψει αδυναμίας διαπίστωσης ηλικίας

Pinterest LinkedIn Tumblr
4. […] η παρούσα Επιτροπή εξέδωσε την υπ’αρ.πρωτοκ. …./04-08-2017 απόφασή της, με την οποία ανέβαλε την έκδοση τελεσίδικης απόφασης και παρέπεμψε τον προσφεύγοντα στην αρμόδια δομή του δημόσιου συστήματος υγείας (ήτοι, στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Παντελεήμων» στο Βαθύ Σάμου) για τη διαπίστωση της ηλικίας του, σύμφωνα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία. Σημειωτέον δε ότι ο προσφεύγων ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης στις 23/08/2017 (βλ.υπ’αρ.πρωτοκ … αποδεικτικό επίδοσης) από αρμόδια υπάλληλο του Π.Γ.Α. Σάμου.
5. Σύμφωνα δε, με το από 09/10/2017 έγγραφο, ο προσφεύγων, απευθυνόμενος προς την παρούσα Επιτροπή, δήλωσε ότι, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του και τις συνεχείς οχλήσεις της δικηγόρου του, δεν του έχει παρασχεθεί πρόσβαση στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου Σάμου ούτε έχει εξετασθεί από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, προσθέτοντας ότι η αδυναμία λυσιτελούς ολοκλήρωσης τηςως άνω παραπομπής  για τη διαπίστωσης της ανηλίκοτητας του, οφείλεται εξ ολοκλήρου στην ανεπαρκή διαχείριση των εμπλεκόμενων φορέων. Επιπλέον, υποστηρίζει ότι ουδέποτε έως σήμερα μερίμνησαν οι αρμόδιες αρχές ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα του, συμπεριλαμβανομένου του βέλτιστου συμφέροντος του ως ανηλίκου, όπως αυτά ορίζονται στο αρ. 45 παρ. 4 του ν.4375/2016, δηλώνοντας, παράλληλα, ότι εξακολουθεί να διαβιεί στο Κ.Υ.Τ. Σάμου, όπου οι συνθήκες είναι τελείως ακατάλληλες για τον ίδιο, λαμβανομένων υπόψιν του νεαρού της ηλικίας του και της ευάλωτης κατάστασης του.  Τέλος, με το ίδιο ως άνω έγγραφο, ο προσφεύγων, αναφερόμενος στην αδυναμία της διοίκησης να διασφαλίσει τη διεξαγωγή της προσήκουσας διαδικασίας, ζητά την αναγνώριση του ευεργετήματος της αμφιβολίας (όπως αυτό αποτυπώνεται στο άρθρο 45 παρ. 4, περ.ε’ του ν.4375/2016 και στο αρ.4 παρ.5 του π.δ.141/2013) και την αποδοχή του στοιχείου της ανηλικότητάς του.
[…] 7. Στο άρθρο 14 παρ.8 του ν. 4375/2016 (Α΄51), ορίζεται, ότι ως ευάλωτες ομάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος, μεταξύ άλλων, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι (περ.α’), τα δε «πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες μπορεί να παραμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε ιδιαίτερους χώρους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 9, με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 2 του παρόντος». Περαιτέρω, στο άρθρο 45 παρ. 4, περ.ε’ του ν.4375/2016, ορίζεται ότι λαμβάνεται μέριμνα ώστε «μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού της ηλικίας, το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι ανήλικο, να έχει ανάλογη μεταχείριση ως ανήλικο», ενώ, παράλληλα, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, «εφόσον από τη διαδικασία για τον προσδιορισμό της ηλικίας δεν προκύψει με ασφάλεια ότι ο αιτών είναι ανήλικος, αυτός αντιμετωπίζεται ως ανήλικος».  Στην δε παράγραφο 7 του ίδιου ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι οι «αιτήσεις διεθνούς προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων εξετάζονται πάντοτε με την κανονική διαδικασία», ενώ, μάλιστα, η «διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού αποτελεί την πρωταρχική υποχρέωση κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου» (βλ.αρ.45, παρ.7 του ν.4375/2016). Εξάλλου, στο άρθρο 50 του ίδιου ως άνω νόμου (άρθρο 24 της Οδηγίας  2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) ορίζονται τα εξής : «1. Οι Αρχές Παραλαβής εκτιμούν, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας, ή σε όποιο σημείο της διαδικασίας ανακύψουν οι σχετικές ανάγκες, αν ο αιτών χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων […] 2.Εφόσον κριθεί ότι αιτούντες χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, τους εξασφαλίζεται επαρκής υποστήριξη, ώστε να μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις του παρόντος Μέρους καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αιτήσεις διεθνούς προστασίας προσώπων που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων εξετάζονται πάντα με την κανονική διαδικασία». Παρομοίως, στην παράγραφο 4 του άρθρου 60 (περ.στ’) του ίδιου ως άνω νόμου, προβλέπεται ότι από τη διαδικασία των συνόρων, εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 14.
8. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του π.δ.141/2013 (που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη, της διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας), «Όταν στοιχεία των δηλώσεων του αιτούντος δεν τεκμηριώνονται με έγγραφα ή άλλες αποδείξεις, τα στοιχεία αυτά δεν χρειάζονται επιβεβαίωση, όταν πλη− ρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) ο αιτών έχει καταβάλει πραγματική προσπάθεια να τεκμηριώσει την αίτησή του, β) ο αιτών έχει υποβάλει όλα τα συναφή στοιχεία, τα οποία διαθέτει και έχει δώσει ικανοποιητική εξήγηση για την τυχόν έλλειψη άλλων λυσιτελών στοιχείων, γ) οι δηλώσεις του θεωρούνται συνεπείς και ευλογοφανείς και δεν έρχονται σε αντίθεση με διαθέσιμα ειδικά και γενικά στοιχεία που αφορούν την περίπτωσή του, δ) αιτήθηκε την παροχή διεθνούς προστασίας το ταχύτερο δυνατό, εκτός αν προβάλει βάσιμο λόγο που τον εμπόδισε να το πράξει, ε) η γενική αξιοπιστία του αιτούντος είναι θεμελιωμένη. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το ευεργέτημα της αμφιβολίας».
9. Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και ενόψει του ότι ο προσφεύγων, τόσο κατά την αρχική καταγραφή του αιτήματος του, όσο και κατά την προφορική του συνέντευξη, δήλωσε ότι είναι ανήλικος (έτος γεννήσεως 1999), χωρίς να καταστεί δυνατή η διαπίστωση της ηλικίας του, παρά την, προς τον σκοπό αυτό, εκδοθείσα προδικαστική απόφαση, για λόγους, πάντως, μη οφειλομένους σε υπαιτιότητα του ιδίου, κρίνεται αναγκαίο η υπό κρίση υπόθεση να παραπεμφθεί στην κανονική διαδικασία προς εξασφάλιση μείζονος προστασίας και του βέλτιστου συμφέροντος τουπροσφεύγοντος που, σε κάθε περίπτωση, άγει τη μετεφηβική του ηλικία.
[…]

Δέχεται την υπό κρίση προσφυγή
Ακυρώνει την υπ’αρ.πρωτοκ …./12-05-2017 απόφαση του Π.Γ.Α. Σάμου

Παραπέμπει την αίτηση διεθνούς προστασίας του …., στην κανονική διαδικασία

Write A Comment