τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Απόφ. 6799/20.03.2018 της 7ης Επιτροπής Προσφυγών: Διαχωρισμός εξέτασης αιτήματος ασύλου λόγω ενδοοικογενειακής βίας

Pinterest LinkedIn Tumblr


2. Στο άρθρο 14 παρ.8 του ν. 4375/2016 (Α΄51), ορίζεται, ότι ως ευάλωτες ομάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος, μεταξύ άλλων, τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυγίων (περ.στ’). Στο άρθρο 50, εξάλλου του ίδιου ως άνω νόμου (άρθρο 24 της Οδηγίας  2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) ορίζονται τα εξής : «1. Οι Αρχές Παραλαβής εκτιμούν, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας, ή σε όποιο σημείο της διαδικασίας ανακύψουν οι σχετικές ανάγκες, αν ο αιτών χρήζει ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων […] 2.Εφόσον κριθεί ότι αιτούντες χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων, τους εξασφαλίζεται επαρκής υποστήριξη, ώστε να μπορούν να απολαύουν των δικαιωμάτων και να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις του παρόντος Μέρους καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αιτήσεις διεθνούς προστασίας προσώπων που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων εξετάζονται πάντα με την κανονική διαδικασία».
7. […] η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψιν, αφενός μεν, ότι η δεύτερη προσφεύγουσα είναι θύμα βίας, ανήκουσα σε μία από τις προβλεπόμενες στο ως άνω αναφερόμενο νομοθέτημα ευάλωτες ομάδες, ήτοι, εκείνη των θυμάτων βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, χρήζει δε ψυχολογικής στήριξης, αφετέρου δε, ότι, εν τοις πράγμασι, τα ανήλικα τέκνα των δύο πρώτων προσφευγόντων, που, επίσης, σύμφωνα με τα προσκομισθέντα έγγραφα, έχουν υποστεί σωματική κακοποίηση από τον πρώτο προσφεύγοντα,  διαμένουν με τη δεύτερη προσφεύγουσα, η οποία τελεί σε διάσταση με το σύζυγο της και πρώτο προσφεύγοντα, διακρατεί την υπόθεση καθ’ο μέρος αφορά στον πρώτο προσφεύγοντα και, ελλείψεως της προστατευτέας οικογενειακής ενότητας, σε συνδυασμό με την προστασία του βέλτιστου συμφέροντος του τρίτου και τέταρτης εκ των προσφευγόντων, αποφασίζει το διαχωρισμό της υπόθεσης της δεύτερης προσφεύγουσας και των τέκνων αυτής, εξαιρώντας αυτούς (ήτοι, δεύτερη προσφεύγουσα και ανήλικα τέκνα, δηλαδή, τρίτο και τέταρτη προσφεύγουσα) από τη διαγραφόμενη ταχύρρυθμη διαδικασία του άρθρου 60 ν. 4375/2016 (παρ. 4 εδ. στ’ του εν λόγω άρθρου) προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή τους για παροχή διεθνούς προστασίας με την κανονική διαδικασία, καθόσον χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων.

Write A Comment