τελευταια νεα
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 568/2013: κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων από αλλοδαπούς σε παραμεθόριες περιοχές

Pinterest LinkedIn Tumblr

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, στις περιοχές που θεωρούνται ως παραμεθόριες σύμφωνα με το άρθρο μόνο του π.δ. 22-24/1927 απαγορεύεται, επί ποινή απόλυτης ακυρότητας της σχετικής δικαιοπραξίας αλλά και ποινών που προβλέπονται από το εδάφιο 7 του ανωτέρω άρθρου, η κτήση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, πλην της υποθήκης, από αλλοδαπούς. Με τελολογική δε ερμηνεία του νόμου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι σκοπό του νομοθέτη αποτελεί η διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας της χώρας, και για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η απαγόρευση ισχύει τόσο την κτήση κυριότητας από δικαιοπραξία, η οποία προβλέπεται ρητώς, τόσο και από χρησικτησία, τακτική ή έκτακτη, που δεν προβλέπεται ρητώς.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 1940/1985, η απαγόρευση αυτή ισχύει αναδρομικά και για τα δικαιώματα κυριότητας που κτήθηκαν πριν την εφαρμογή του ν. 3250/1924, όπως συμπληρώθηκε από το π.δ. 22-24/1927, η απαγόρευση όμως σε αυτή την περίπτωση είναι σχετική και όχι απόλυτη και μπορεί να προβληθεί μόνο από το ελληνικό Δημόσιο με την έγερση αγωγής έναντι του αγοραστή ή των διαδόχων του. Και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, η απαγόρευση καλύπτει τόσο την κτήση κυριότητας με δικαιοπραξία όσο και με έκτακτη ή τακτική χρησικτησία. Ωστόσο, η σχετική ακυρότητα ισχύει μόνο εφόσον ο χρόνος χρησικτησίας είχε συμπληρωθεί κατά την έναρξη εφαρμογής του ν. 1940/1985, ενώ σε διαφορετική περίπτωση ισχύει η απόλυτη απαγόρευση κτήσης εμπράγματων δικαιωμάτων από αλλοδαπούς σε παραμεθόριες περιοχές.
Πηγή: http://savigny.ethemis.gr/, Επιμέλεια: Ζαφειρένια Θεοδωράκη

Write A Comment